Biedrību un nodibinājumu saimnieciskās darbības ierobežojumi


11.12.2015. saskaņā ar 25.novembra NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas
padomes sēdē nolemto, Finanšu ministrija (FM) organizēja tikšanos ar nevalstisko
organizāciju pārstāvjiem, lai diskutētu par Valsts ieņēmuma dienesta (VID)
sagatavotajiem priekšlikumiem veikt grozījumus Biedrību un nodibinājumu likumā, kas
nosaka kritērijus biedrību un nodibinājumu saimnieciskās darbības ierobežošanai. VID
priekšlikumi nosaka, ka biedrība vai nodibinājums ir likvidējams, ja tā ieņēmumi no
saimnieciskās darbības ir 75% vai vairāk no kopējiem ieņēmumiem, vai ja ieņēmumi no
saimnieciskās darbības taksācijas gada laikā ir lielāki par 180 000 EUR.
Sanāksmē nevalstisko organizāciju pārstāvji aktīvi aizstāvēja biedrību un nodibinājumu
intereses, skaidrojot VID un FM pārstāvjiem iemeslus, kādēļ organizācijas veic
saimniecisko darbību un kādi potenciālie draudi pastāv, ierobežojot nevalstiskā sektora
darbību, kas vienlaikus nozīmē valsts budžeta ienākumu samazinājumu, kā arī
pilsoniskās sabiedrības kapacitātes vājināšanu un atsevišķu mērķa grupu integrācijas
sabiedriskās aktivitātēs palēlinājumu vai apturēšanu.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s